مشخصات عمومی
پیاده روسازی خیابان آیت اله خامنه ای
13
مناقصه
شهرداری چمستان
مرحله تحويل اسناد
پیاده روسازی خیابان آیت اله خامنه ای بر ا ساس فهرست بهای ابنیه سال 98
قوانین
1398/11/03
1398/11/13
1398/11/13
1398/11/14
1398/11/15
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0