مشخصات عمومی
روکش آسفالت سه راهی کشپل
12
مناقصه
شهرداری چمستان
مرحله تحويل اسناد
روکش آسفالت سه راهی کشپل بر اساس فهرست بهای راه و باند
قوانین
1398/11/08
1398/11/16
1398/11/16
1398/11/17
1398/11/17
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0