مشخصات عمومی
رنگ آمیزی رفیوژ وسط جدول با رنگ تمام روغنی براق
1
مناقصه
شهرداری چمستان
مرحله تحويل اسناد
مناقصه رنگ آمیزی رفیوژ وسط جدول با رنگ تمام روغنی براق
تاریخ برگزاری مناقصه 17 شهریور 98

شرکت ایمن تردد راه گستر دامون برنده مناقصه گردید.
قوانین
1398/06/25
1398/06/25
1398/06/25
1398/06/25
1398/06/25
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0