مشخصات عمومی
عملیات سنگ چین در دیواره سه راه کشپل
2
مناقصه
شهرداری چمستان
مرحله تحويل اسناد

عملیات سنگ چین در دیواره سه راه کشپل بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 98

شرکت فرین سازان ساحل پارس برنده مناقصه اعلام گردید.
قوانین
1398/06/25
1398/06/25
1398/06/25
1398/06/25
1398/06/25
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0