مشخصات عمومی
تسطیح و رگلاژ کوچه ها و خیابان های سطح شهر با گریدر و غلطک
3
مناقصه
شهرداری چمستان
مرحله تحويل اسناد
 تسطیح و رگلاژ کوچه ها و خیابان های سطح شهر با گریدر و غلطک
قوانین
1398/06/24
1398/06/26
1398/06/26
1398/06/27
1398/06/28
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0