مشخصات عمومی
احداث جوب جدولی در محله عبداله آباد
4
مناقصه یک مرحله ای
شهرداری چمستان
مرحله تحويل اسناد
احداث جوب جدولی در محله عبداله آباد به طول 200 متر بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 98
قوانین
1398/06/31
1398/07/01
1398/07/02
1398/07/03
1398/07/03
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0