مشخصات عمومی
مزایده جایگاه سی ان جی شهرداری چمستان
05
مزايده
شهرداری چمستان
مرحله تحويل اسناد
مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری چمستان به مدت یکسال 
قوانین
1398/08/01
1398/08/11
1398/08/11
1398/08/12
1398/08/13
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0