مشخصات عمومی
پیاده رو سازی خیابان آیت اله خامنه ای بر اساس فهرست ابنیه سال 98
08
مناقصه یک مرحله ای
شهرداری چمستان
مرحله تحويل اسناد
پیاده رو سازی خیابان آیت اله خامنه ای بر اساس فهرست ابنیه سال 98
قوانین
1398/09/07
1398/09/12
1398/09/12
1398/09/13
1398/09/14
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0