مشخصات عمومی
پیاده رو سازی خیابان آیت اله خامنه ای بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1398
09
مناقصه
شهرداری چمستان
مرحله تحويل اسناد
پیاده رو سازی خیابان آیت اله خامنه ای بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1398
قوانین
1398/09/17
1398/09/23
1398/09/23
1398/09/24
1398/09/25
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0