مشخصات عمومی
خرید کابل و تجهیزات برقی
12
مناقصه
شهرداری چمستان
مرحله تحويل اسناد
کابل، سرچراغی ، ترانس و لامپ گازی
قوانین
1398/11/03
1398/11/13
1398/11/13
1398/11/14
1398/11/15
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0