وصيتنامه امام (ره )

روابط عمومی شهرداری

یکی از عوامل که سرنوشت هرسازمان ، گروه و فرد اهمیت و ارزش اساسی دارد و آنها را در سوق دادن به هدف ها یاری می دهد کیفیت را بطه آنها  با افراد و موسساتی است که با آنها سروکار دارند و همچنین با افکار عمومی جامعه ای است که در آن به فعالیت مشغولند.

اکنون به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده، افراد و موسسات برای رسیدن هرچه بهتر و راحت تر به اهداف خود نیازمند به حسن رابطه و درک متقابل و توسعه تفاهم با یکدیگر و عموم مردم می باشد

شهرداری نیز به عنوان مجموعه عظیم که با لایه های مختلف زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد بیش از سایر ارگانها نیازمند ایجاد حسن رابطه و درک متقابل و توسعه تفاهم با شهروندان یک شهر است

مسئولین ارشد شهری به دلایل ذکر شده در سازمانهای تحت امر اقدام به تأسیس بخش تحت عنوان روابط عمومی نموده اند تا از طریق آن ارتباط مفید وموثر را با پرسنل خود و شهروندان برقرار نمایند و با اطلاع رسانی، تشویق و ترغیب آنان ، به اهداف بزرگ شهر و شهرداری، سریعتر و راحت تر و باهزینه کمتر دست یابند .

روابط عمومی نقش بسیار موثر در بهبود وضعیت شهرداری ها و ایجاد تعامل بین مجموعه ای و برون سازمانی دارد. روابط عمومی از زمانهای گذشته تا حال حاضر تغییرات زیادی را در خود دیده است . روابط عمومی قرن حاضر بسیار پیچیده تر از روابط عمومی گذشته بوده و تحولات فراگیر دنیا وتحولات فراگیردنیای معاصر مسئولیتهای بیشتری را متوجه  کارکنان روابط عمومی می کند . اگر بخواهیم روابط عمومی در حد مطلوب نقش آفرینی کند باید طوری برنامه ریزی کرد که جایگاه آن در سازمانهابالاتر رفته و در مراحل بعد با تهیه ساختار روابط عمومی و بکارگیری نیروهای کافی برای انجام وظایف مربوطه و تجهیز شدن به ابزارهای نوین ارتباطی ترتیبی اتخاذ نمود تا این قسمت بتواند به بهترین شکل از عهده وظایف مربوطه ی خود برآید.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0