خبر

 خلاصه فعالیت واحد تاکسیرانی
1- تهیه ونصب سرعت گیر و آرام ساز وترمیم سرعت گیرهای شکسته
2- تمدیدو صدور دفترچه رانندگان تاکسی
3- تهیه وتنظیم لیست کشیک ایام نوروزی و تعطیلات و جمعه ها
4- حضور همه روزه درطرح مدارس جهت کنترل سرویس تاکسیها
5- سرکشی و آمار گیری از تاکسیها روزانه بطور مستمر
6- نصب تابلوهای ایستگاه تاکسی و علائم راهنمایی ورانندگی و هشداردهنده
7- نوسازی پرونده های رانندگان تاکسی
8- جریمه تاکسیهای متخلف
9- ساماندهی وانت بارها و نصب تابلوی پارک وانت بار در خیابان امام (ره)
10- خط کشی ونصب تابلوی ایستگاه جوربند و جابجایی ایستگاه به مکان جدید
11- گشت درسطح شهر همراه افسران بصورت نامحسوس
12- تشکیل جلسه با تاکسیداران و بررسی مشکلات تاکسیداران
13 -تشکیل جلسه کمیته انضباطی
 14- پیگیری امورات مربوط به تعویض تاکسیهای فرسوده ووام درهمین خصوص
15- تذکرو جمع آوری وانت بارهای بارفروش وسد معبر درسطح شهر
16-تشکیل ستاد مهر- رمضان وتنظیم صورتجلسه ستادمهرواجرای آن
17- کنترل افزایش نرخ کرایه تاکسی
18-نظارت بر خروج تاکسیهای ازشهر
19- نظارت و کنترل خودروهای مسافربر شخصی
20- نصب چراغهای راهنما
21- برخورد با خودروهای پارک شده درپیاده روها
22- تعیین نرخ کرایه تاکسی با هماهنگی شورای شهروچاپ ونصب برچسب نرخ کرایه تاکسیها برروی شیشه تاکسیها
23- نظارت بر تاکسیها جهت مصرف سوخت بنزین
24- پیگیری درخصوص گازسوز نمودن تاکسیها
25- استقرار کیوسک اسکان پرسنل راهنمایی ورانندگی شهربا پیگیری مدیریت محترم راهورشهرستان نور
26- تشکیل شرکت تعاونی تاکسیداران وجلسه مجمع عمومی جهت تعیین هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت تعاونی به منظور برخورداری از بیمه تامین اجتماعی رانندگان تاکسی
27- شرکت تاکسیها درمانور نمادین استقبال از امام (ره)در 12بهمن ماه


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0