شهر چمستان در مرکز بخش چمستان و از توابع شهرستان نور در استان سر سبز مازندران می باشد كه در
زمينهاي كوهپايه اي شمال البرز واقع شده است.

شهر كنوني چمستان داراي پنج هسته اصلي است
در جنوب شهر، هسته اوليه چمستان با گسترش در اراضي شمالي خود به نوآباد متصل گشته است.
(در سال 1369 به پيشنهاد استانداري مازندران شهر چمستان با تجميع اين دو آبادي تأسيس گرديد)
در سالهاي بعد با الحاق سه سكونتگاه روستايي لسفيجان، عبدا... آباد و عرب خيل، محدوده شهري چمستان افزايش يافت كه با سكونتگاههاي جنوبي، فاصله قابل توجهي داشته و موجب شده تا بافتي گسسته و جدا از هم شكل بگيرد.

پتانسیل های  و ظرفیت های شهر چمستان

وجود جاذبه هاي طبيعي مانند جنگل، چشمه هاي آبگرم، اراضي كشاوزري و رودخانه
وجود محور صنعتي آمل-چمستان و ظرفيت اقتصادي لازم براي توسعه صنايع كشت و صنعت
قرارگيري در مسير توسعه منطقه و امكان جذب سرمايه گذاري در بخش صنعت و گردشگري


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0